[bouncer]up緊,就快得

發表失敗
發表失敗
原因: 確定
蘇雅琳 57日
例如死咗自己身邊的人之後會無法控制自己思想,一直都會諗個死者
psychopath. 57日

你既思考從來唔係你自主
Fox two 57日
#no#dw
可以放棄思考
戴笠 57日
任何外在內在互動都會影響
由另一個星球(太陽), 去到腸道細菌, 自己啲荷爾蒙... 全部都有影響
潮人必買最新奢華款波鞋
Givenchy新款男裝波鞋HK$2604!
www.farfetch.com
贊助網站
一餐安樂茶飯 57日
你應該搵專業人士幫你
ChillPill 57日
僧侶成日坐係度冥想都係放棄思考
cosco 57日
可以, 但唔易

Vipassana (內觀) 長時間lock up 自己個focus 有ㄧ點(如 呼吸出入), 慢慢可以自己控制思想, 情緒慢慢減少, 高階可以唔會再發夢, 成為覺者 (佛)
一餐安樂茶飯 57日
僧侶成日坐係度冥想都係放棄思考

因為出世間既智慧
係超越人類既思維
不過高登仔未有人去到呢個層次
ChillPill 57日
可以, 但唔易

Vipassana (內觀) 長時間lock up 自己個focus 有ㄧ點(如 呼吸出入), 慢慢可以自己控制思想, 情緒慢慢減少, 高階可以唔會再發夢, 成為覺者 (佛)

#adore#
凸衰正虎 57日
控制唔到胡思亂想,越唔想諗就越彈出黎:-(
我X你 57日
practise meditation can help
凸衰正虎 55日
https://youtu.be/kM5ys1vrNIo?si=_jhp7Li5ItHIsZgj
可見將來音頻可以治療癌症,咁控制思想應該遲早:O
凸衰正虎 55日
https://youtu.be/LZKFXGaxeJw?si=5KBwcqPRe5iSBY2s#yup#
八目者 43日
## 人是否能控制自己的思考?

人是否能控制自己的思考是一个复杂的问题,至今仍没有明确的答案。一方面,我们似乎拥有自由意志,可以做出自己的选择。另一方面,我们的思考和行为也受到各种因素的影响,例如我们的基因、成长经历、社会环境等等。

**无法控制思考的例子**

您提到的例子是一个无法控制思考的典型情况。当我们失去身边的人,尤其是重要的人,我们的思想可能会被悲伤和痛苦占据,无法控制地想起死者。这是因为我们的情绪和记忆系统会受到强烈的影响,导致我们难以控制自己的思维。

**其他无法控制思考的例子**

除了悲伤和痛苦之外,还有很多其他因素会导致我们无法控制自己的思考,例如:

* 焦虑症:焦虑症患者可能会反复思考一些负面的想法,例如担心自己会失败或生病。
* 强迫症:强迫症患者可能会被一些侵入性的想法所困扰,例如害怕细菌或担心自己会伤害他人。
* 创伤后应激障碍:创伤后应激障碍患者可能会反复回忆创伤事件,并感到恐惧、焦虑和无助。

**控制思考的方法**

虽然我们无法完全控制自己的思考,但我们可以采取一些方法来减少负面想法的影响,例如:

* 正念练习:正念练习可以帮助我们专注于当下,减少对过去和未来的担忧。
* 认知行为疗法:认知行为疗法可以帮助我们识别和改变负面的思维模式。
* 寻求专业帮助:如果无法控制自己的思考,请不要犹豫寻求专业心理医生的帮助。

**总结**

人是否能控制自己的思考是一个复杂的问题。虽然我们无法完全控制自己的思维,但我们可以采取一些方法来减少负面想法的影响。如果您正在经历无法控制思考的情况,请不要犹豫寻求专业帮助。
凸衰正虎 43日
https://m.youtube.com/watch?v=Xoj9C4cgPv4&si=scATUcueUaBFRZZK&fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR2KfgbFqvu_IWz_waPKNHQ7hXUWut8xvZKbPdEYcduPPb2MB5FFrC0lKUU_aem_ATbLFGhcexzTQrZ-itlPugoN4lJxQLadQ2qcbKdpB8n-8DTKDLrTs_J2SUzInP5pn1_gYTJ-KuMnTuTj71oSvIjd
跳到頁尾