[bouncer]up緊,就快得

發表失敗
發表失敗
原因: 確定
水の呼吸 29日
我喘氣。

跑。

踏踏踏。

比喪屍追住。

被喪屍捉到手臂。

喪屍既力量係普通人既七倍。

沒有視覺和聽覺,僅僅憑藉嗅覺活動。

我見到一件掩住口鼻既八婆觸目驚心。

覺醒喪屍唔追佢既原因。

呀呀呀呀呀呀!!!

太遲喇。

我被撕爛咗。

內內臟臟都都已已經經經跌…

(失去意識)
跳到頁尾