[bouncer]up緊,就快得

發表失敗
發表失敗
原因: 確定
佩奇9527 93日
晚上
我跟老婆說
如果沒有手機
我們肯定一進被窩就相擁而睡而不是抱著手機玩
老婆答到
有手機也沒事
你可以放下你的手機抱著我一起玩我的手機
我淨係講廢話 93日
睇到D唔應該睇到既野就唔好啦
跳到頁尾